Skip links

Que fai un programador Blockchain?

1,87 USD

7.87%

Que fai exactamente un programador de blockchain? Máis aló das liñas de código, o seu traballo abarca a creación de sistemas seguros, transparentes e transparentes. Un desenvolvedor de blockchain é o experto encargado de construír a arquitectura dunha plataforma Web3, conectar os diferentes compoñentes e implementar Smart Contracts.

Que é a tecnoloxía Blockchain?

Antes de explicar o papel dun desenvolvedor de blockchain, debemos afondar nesta tecnoloxía: blockchain é un sistema de rexistro dixital descentralizado que almacena información de forma segura e transparente. Baséase nunha estrutura de bloques interconectados. Cada bloque, composto por datos e un código único, establece a súa conexión co bloque anterior mediante un mecanismo criptográfico.

En termos máis técnicos, cada bloque almacena información e un hash, que é esencialmente código xerado a partir dos datos contidos no bloque. Este hash actúa como unha “pegada dixital” única para ese bloque e úsase para establecer a conexión co bloque anterior da cadea. O resultado é unha secuencia de bloques inmutable e segura que salvagarda a integridade da información.

En lugar de depender dunha entidade central, a cadea de bloques distribúese entre varios nodos dunha rede. Cada transacción é verificada por consenso por estes nodos, o que garante a integridade e seguridade da información. A descentralización elimina a necesidade de depender dunha única autoridade e proporciona unha base sólida para a transparencia e a fiabilidade.

tecnologia blockchain que es

Que fai un programador blockchain?

Dentro do ecosistema Web3, un desenvolvedor ou programador blockchain xoga un papel vital, sendo o arquitecto detrás de aplicacións descentralizadas (dApps) ou redes baseadas nesta tecnoloxía innovadora. Porén, esta panorámica apenas raia a superficie das distintas especializacións técnicas que estes profesionais poden abordar no seu traballo diario. Principalmente distinguimos tres tipos de programadores blockchain:

Arquitectos de redes Blockchain:

Un arquitecto blockchain é o arquitecto detrás da creación de redes descentralizadas, seleccionando e programando baixo as linguaxes e protocolos que darán vida á infraestrutura. Un exemplo paradigmático deste traballo é a creación de Ethereum, iniciada en decembro de 2013 por Vitalik Buterin. . O desenvolvemento de Ethereum non só implica a concepción de contratos intelixentes e dApps, senón tamén a construción da propia rede.

Nas súas primeiras etapas, Ethereum creouse cunha proba de concepto (PoC) en Go e C++, establecendo as bases para unha cadea de bloques pioneira. Co tempo, varios PoC evolucionaron e levaron a implementación de Smart Contracts a linguaxes de alto nivel como Serpent, Mutan e LLL. A arquitectura Ethereum, escrita en C++ e Go, marcou un fito na interoperabilidade ao permitir que dous clientes operasen conxuntamente. na mesma cadea de bloques. Este logro técnico facilitou a inclusión de clientes noutros idiomas, ampliando así a diversidade e accesibilidade do ecosistema Ethereum. As súas principais funcións son as seguintes:

Deseño de arquitectura de rede:

Definir a estrutura técnica da rede blockchain, seleccionando os protocolos, linguaxes de programación e tecnoloxías necesarias para a súa implantación.

Desenvolvemento e mantemento de nodos:

Implantar e manter nodos de cadea de bloques, utilizando implementacións de software específicas, como Geth, Nethermind, ou aquelas adaptadas ás necesidades da rede en cuestión.

Optimización da interoperabilidade:

Céntrese na interoperabilidade entre as diferentes cadeas de bloques, facilitando unha comunicación fluída e segura entre elas para construír un ecosistema de cadeas de bloques máis colaborativo.

Selección de mecanismos de consenso e escalabilidade:

Elixir e configurar protocolos de consenso (Proof of Work, Proof of Stake, etc.) e mecanismos de escalabilidade para mellorar o rendemento e a eficiencia da rede blockchain.

Desenvolvemento de ferramentas e marcos:

Crear e manter ferramentas e marcos que faciliten o desenvolvemento de aplicacións descentralizadas e contratos intelixentes na rede.

Desenvolvedores de contratos intelixentes:

Os desenvolvedores de contratos intelixentes xogan un papel crucial na adopción e expansión do ecosistema blockchain. O seu traballo céntrase na creación de contratos intelixentes, que son programas informáticos autónomos deseñados para executar automaticamente acordos e transaccións cando se cumpren unhas condicións predefinidas. Aínda que inicialmente estaba asociado principalmente con redes baseadas en Ethereum Virtual Machine ( EVM ) baseadas en Solidity , como Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon e Arbitrum.

Os desenvolvedores de contratos intelixentes non se limitan só a escribir código, tamén deben comprender a lóxica empresarial detrás dos contratos que están automatizando. Isto implica unha estreita colaboración coas partes interesadas para garantir que as condicións predefinidas reflictan con precisión os acordos e transaccións desexados. Ademais, deben ter en conta a seguridade e a resistencia ante posibles ataques, xa que os contratos intelixentes operan nun entorno descentralizado e público.

Creación de Programas Autónomos: Desenvolven códigos que constitúen contratos intelixentes, programas autónomos deseñados para executar automaticamente acordos e transaccións.

Selección de Linguaxes de Programación: Empregan linguaxes como Solidity para redes EVM e Rust ou outras segundo a plataforma, adaptándose á diversidade do ecosistema blockchain.

Colaboración coas partes interesadas: traballan en estreita colaboración coas partes interesadas para comprender e traducir a lóxica empresarial en condicións predefinidas que reflictan con precisión os acordos desexados.

Seguridade e Resistencia: Consideran aspectos de seguridade, implementando medidas para resistir posibles ataques, dado o entorno descentralizado e público da cadea de bloques.

smart contracts que son

Desenvolvedores de DApps (aplicacións descentralizadas):

Os desenvolvedores de dApps, ou aplicacións descentralizadas, xogan un papel integral no ecosistema blockchain , sendo o equivalente aos desenvolvedores full-stack na programación convencional. O seu traballo abrangue todo o espectro de desenvolvemento, desde a conexión con Web3 e carteiras ata a creación do front-end a través de interfaces UX/UI, así como a implementación do back-end.

En canto á conexión a Web3, os desenvolvedores de dApp mergúllanse na integración das súas aplicacións coa infraestrutura Web3, permitindo unha comunicación fluida coa cadea de bloques e as carteiras dixitais. Esta conexión é esencial para garantir a interoperabilidade e interactividade das aplicacións descentralizadas no contorno blockchain.

No ámbito do front-end, usan tecnoloxías avanzadas como JavaScript, xunto con Frameworks populares como React JS e Next, para deseñar interfaces de usuario atractivas e funcionais. A experiencia de usuario (UX) e a interface de usuario (UI) son elementos críticos para o éxito das dApps, e os desenvolvedores esfórzanse por crear experiencias intuitivas que faciliten a adopción masiva.

En canto ao back-end, traballan en colaboración con desenvolvedores de contratos intelixentes, utilizando linguaxes compatibles con blockchain como Node JS e outros. Esta integración garante a coherencia e a eficiencia na execución da lóxica empresarial e dos contratos intelixentes na cadea de bloques.

A versatilidade dos desenvolvedores de dApp reflíctese na súa capacidade para abordar todos os aspectos do desenvolvemento, desde a arquitectura técnica ata a interface de usuario, garantindo unha experiencia completa e robusta para os usuarios finais. O seu traballo multifacético contribúe ao crecemento e adopción xeneralizada de aplicacións descentralizadas en varias industrias e casos de uso.

Que salario ten un programador de Blockchain?

O salario dun desenvolvedor de blockchain pode variar significativamente dependendo de varios factores, incluíndo a localización xeográfica, o nivel de experiencia, a demanda do mercado e as habilidades específicas do programador. A continuación ofrézoche unha estimación xeral baseada nos datos medios da miña última actualización en xaneiro de 2022:

 1. Desenvolvedor de blockchain júnior ou de nivel básico:
  • Salario anual: entre $ 50,000 e $ 80,000.
 2. Desenvolvedor de Blockchain con experiencia intermedia:
  • Salario anual: entre $ 80,000 e $ 120,000.
 3. Desenvolvedor Senior de Blockchain ou con experiencia avanzada:
  • Salario anual: a partir de $ 120,000 e pode alcanzar cifras substancialmente máis altas dependendo da experiencia e especialización.

Ademais, a demanda de desenvolvedores de blockchain foi aumentando, e esta tendencia pode afectar positivamente os salarios, especialmente para profesionais altamente cualificados con experiencia en proxectos específicos ou tecnoloxías populares de blockchain. É recomendable consultar fontes de datos salariais actualizadas e específicas da rexión para obter información máis precisa e recente.

Contratar programadores blockchain

En Metlabs , ofrecemos un enfoque integral para o desenvolvemento de proxectos blockchain, proporcionando solucións completas que van desde o deseño de interfaces de usuario ata a implementación de contratos intelixentes e dApps. O noso equipo de expertos en blockchain está altamente cualificado e comprometido a ofrecer servizos de vangarda que impulsen a innovación e a eficiencia no espazo blockchain.

Servizos destacados:

 1. Deseño de interfaces UX/UI: temos especialistas en deseño de interfaces de usuario (UI) e experiencia de usuario (UX) que traballan para crear interfaces atractivas e funcionais. A nosa atención detallada á usabilidade e á estética garante que as dApps desenvolvidas ofrezan experiencias de usuario intuitivas e atractivas.
 2. Desenvolvemento de dApp: o noso equipo de desenvolvedores de blockchain está adestrado en tecnoloxías avanzadas como JavaScript e frameworks populares como React JS e Next. Desde a conexión con Web3 ata a implementación de front-end, estamos comprometidos a desenvolver dApps que destaquen en termos de rendemento, seguridade e usabilidade.
 3. Implementación de contratos intelixentes: o noso equipo é experto en varias linguaxes de programación, incluíndo Solidity para redes EVM e outras como Rust. Garantimos a creación de contratos intelixentes seguros e eficientes que se aliñan perfectamente coa lóxica empresarial específica de cada proxecto.

Consultoría lanza o proxecto Blockchain

O investimento en activos criptográficos non está regulado, pode non ser axeitado para investimentos minoristas e pode perderse a cantidade total investida. É importante ler e comprender os riscos deste investimento que se explican en detalle

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?