Skip links

Como crear unha aplicación descentralizada (dapp) en Blockchain?

1,87 USD

7.87%

Introdución:

As aplicacións descentralizadas, ou DApps, están cambiando a forma en que interactuamos coa tecnoloxía. Desenvolvido en plataformas blockchain, DApps ofrece un enfoque descentralizado e transparente para varias industrias, desde as finanzas ata os xogos e as redes sociais. Nesta guía, mostrarémosche como crear a túa propia DApp, paso a paso, e explorarémosche os conceptos fundamentais que debes comprender.

Conceptos fundamentais

Blockchain e o seu papel en DApps:

As DApp baséanse na tecnoloxía blockchain, un rexistro público e descentralizado que garante a integridade dos datos. Cada bloque de datos está ligado de forma segura ao anterior, facendo que a información sexa inmutable e a proba de manipulacións.

 • A estrutura da cadea de bloques: a cadea de bloques, no seu núcleo, é un libro dixital distribuído que almacena información de forma descentralizada. En lugar de depender dun servidor central, a cadea de bloques execútase nunha rede de nodos, o que garante unha maior seguridade e resistencia á manipulación. Cada dato, coñecido como “bloque”, está ligado a outro cronoloxicamente, formando unha cadea de información inmutable. Esta estrutura en cadea garante que os datos anteriores non se poidan modificar sen afectar a todos os bloques posteriores. En consecuencia, a información almacenada na cadea de bloques é resistente á alteración e garante a integridade dos datos.
 • Transparencia e confianza: un dos atributos máis notables da cadea de bloques é a súa transparencia. Calquera persoa pode acceder á información rexistrada na cadea de bloques en tempo real. Isto significa que no contexto de DApps, os usuarios poden verificar todas as transaccións e accións realizadas na aplicación publicamente. Isto xera un alto nivel de confianza, xa que non é necesario confiar en intermediarios ou terceiros para validar as operacións. A transparencia tamén é esencial para a auditoría e a rendición de contas.
 • Seguridade e resistencia: a seguridade é un piar fundamental da cadea de bloques. A descentralización e a inmutabilidade garanten que os datos almacenados sexan altamente resistentes á manipulación. Para alterar un bloque de datos, un atacante tería que modificar non só ese bloque, senón tamén todos os bloques posteriores da cadea, o que é practicamente imposible en redes de blockchain ben establecidas.
 • Contratos intelixentes como motor das DApps: os contratos intelixentes son programas autónomos que se executan na cadea de bloques e permiten a automatización de acordos e transaccións sen necesidade de intermediarios. Estes contratos son o motor principal que impulsa a funcionalidade de moitas DApps. Os contratos intelixentes poden conter lóxica programable que dicta como se realizan as transaccións e como se aplican as regras de aplicación. Ao funcionar nunha rede descentralizada e ser inmutables, os contratos intelixentes aportan un alto grao de fiabilidade e seguridade ás DApps.
 • Impacto na descentralización: a combinación de blockchain e contratos intelixentes abriu o camiño para unha maior descentralización en varios sectores. As DApp poden permitir que as persoas interactúen directamente, sen necesidade de intermediarios, e poden mellorar a creación de ecosistemas económicos e sociais descentralizados.

Contratos intelixentes:

Os contratos intelixentes son un dos piares fundamentais que permiten a existencia e o funcionamento de aplicacións descentralizadas (DApps) en tecnoloxía blockchain. Para comprender plenamente a súa importancia é fundamental afondar no seu funcionamento e como se aplican no ecosistema DApp.

 • Execución autónoma: os contratos intelixentes son programas informáticos que se executan de forma autónoma nunha rede blockchain. Estes programas almacénanse na cadea de bloques e actívanse cando se cumpren certas condicións predefinidas. Isto significa que os contratos intelixentes son autosuficientes e non precisan da intervención de terceiros nin de intermediarios humanos para funcionar. Esta automatización é esencial para a descentralización e a eficiencia das DApps.
 • Lóxica programable: a lóxica dun contrato intelixente é programable e pódese personalizar segundo as necesidades dunha DApp específica. Os desenvolvedores definen as regras e condicións do contrato intelixente segundo o propósito da aplicación. Isto inclúe condicións como cando se executan as transaccións, quen pode participar e como se manexan os fondos. A flexibilidade na programación destes contratos permite unha ampla gama de aplicacións, desde sistemas financeiros descentralizados (DeFi) ata xogos e votación electrónica.
 • Confianza e transparencia: os contratos intelixentes son inmutables unha vez implantados na cadea de bloques, o que significa que non se poden modificar nin deter sen o consenso da rede. Esta característica garante fiabilidade e transparencia nas operacións. Os usuarios dunha DApp poden estar seguros de que as regras establecidas no contrato intelixente se seguirán de forma coherente e sen risco de fraude.
 • Execución descentralizada: os contratos intelixentes execútanse na rede blockchain, o que significa que non dependen dun servidor central ou dunha entidade controladora. Cada nodo da rede verifica e executa de forma independente o contrato intelixente, garantindo a distribución da confianza. Isto é fundamental para a descentralización e a eliminación de intermediarios, xa que non hai que confiar nunha única entidade.
 • Transaccións e tokenización: os contratos intelixentes adoitan xestionar transaccións financeiras e poden implicar fichas criptográficas. Por exemplo, pódese usar un contrato intelixente para crear e transferir tokens nunha DApp. Isto permite a creación de sistemas financeiros descentralizados e o intercambio de activos dixitais de forma segura e sen necesidade dunha entidade financeira tradicional.

dapp blockchain soluciones

Planificación

Definición de obxectivos:

Antes de emprender a emocionante aventura de crear unha DApp, é fundamental que teñas claros os teus obxectivos. Definir os teus obxectivos proporcionarache un enfoque claro e unha folla de ruta sólida para o desenvolvemento da túa aplicación descentralizada. Aquí tes unha ampliación da importancia de definir os teus obxectivos:

 • Tipo de DApp: primeiro debes determinar o tipo de DApp que queres crear. As DApp poden ser de varios tipos, como financeiras, de xogos, de identidade, de goberno, de saúde, entre outras. Cada tipo ten as súas características e retos únicos, polo que debes escoller en función do teu interese e experiencia, así como do mercado obxectivo ao que queres chegar.
 • Finalidade: unha vez identificado o tipo de DApp, é fundamental definir o seu propósito. Que problema ou necesidade específico pretende resolver o seu DApp? Identificar un propósito claro é fundamental para determinar o valor que aportará aos usuarios e como se diferenciará doutras aplicacións do mercado. Por exemplo, un DApp financeiro podería ter como obxectivo facilitar os préstamos entre pares de forma eficiente e asequible.
 • Problema a resolver: para comprender completamente o propósito da túa DApp, é necesario identificar o problema que vai resolver. Cal é a necesidade ou lago no mercado actual que abordará o seu DApp? Preguntas como estas axudarán a definir o problema con precisión e a deseñar unha solución eficaz. Seguindo o exemplo anterior, a DApp financeira podería abordar o problema da falta de acceso a un crédito asequible para determinados colectivos de persoas.
 • Beneficios e valor: ademais de resolver un problema, é importante ter en conta os beneficios que a túa DApp proporcionará aos usuarios. Como mellorará a túa vida ou experiencia? Que valor engadido ofrecerá? Identificar estes beneficios axudarache a comunicar eficazmente o valor da túa DApp aos potenciais usuarios e investidores.
 • Público obxectivo: define a quen vai dirixido o teu DApp. Quen son os usuarios potenciais? En que segmento demográfico están? Comprender o teu público obxectivo permitirache adaptar o DApp ás súas necesidades e preferencias.
 • Métricas de éxito: para avaliar o rendemento da túa DApp, establece métricas claras de éxito. Como medirás o logro dos teus obxectivos? Por exemplo, se a túa DApp é unha plataforma de intercambio de activos dixitais, unha métrica de éxito podería ser o volume de transaccións mensuales.
 • Viabilidade técnica e xurídica: considera a viabilidade técnica e xurídica do teu proxecto. É posible desenvolver a DApp cos recursos e habilidades dispoñibles? Cumprirá os requisitos regulamentarios e legais? Avaliar estas cuestións desde o principio é esencial para evitar obstáculos imprevistos en etapas posteriores de desenvolvemento.

Selección da plataforma Blockchain:

Elixir a plataforma blockchain correcta é un paso crítico no proceso de desenvolvemento de DApp. Cada plataforma ofrece características e vantaxes únicas, polo que é importante avaliar as súas necesidades e obxectivos específicos antes de tomar unha decisión. Este proceso de selección amplíase a continuación:

 • Ethereum: Ethereum é unha das plataformas blockchain máis populares e amplamente utilizadas para o desenvolvemento de DApp. O seu robusto ecosistema de contratos intelixentes e a gran comunidade de desenvolvedores fan que sexa unha opción atractiva. Non obstante, Ethereum afrontou desafíos relacionados coa escalabilidade e os custos do gas, polo que é importante ter en conta estas limitacións.
 • Binance Smart Chain: Binance Smart Chain é unha cadea de bloques compatible con Ethereum que gañou unha gran base de usuarios debido á súa velocidade e menores custos de transacción. É unha boa opción para DApps que buscan unha alternativa a Ethereum sen sacrificar a compatibilidade do contrato intelixente.
 • Solana: Solana é coñecida pola súa alta velocidade e escalabilidade, polo que é adecuada para DApps con requisitos de alto rendemento, como xogos e aplicacións intensivas en transaccións. Solana usa un enfoque de consenso único chamado Proof of History (PoH) para acadar a súa velocidade.
 • Polkadot: Polkadot destaca pola súa interoperabilidade, permitindo que as DApps interactúen con múltiples blockchains. É unha excelente opción para aplicacións que precisan aproveitar diferentes cadeas de bloques ou que queren formar parte dun ecosistema máis amplo.
 • Custos: avalía os custos asociados á plataforma blockchain. As taxas de transacción (taxas de gas) poden variar significativamente entre as diferentes cadeas de bloques, o que pode afectar a rendibilidade da túa DApp e a experiencia do usuario.
 • Ecosistema de desenvolvemento: considere a comunidade e o apoio aos desenvolvedores. Unha comunidade activa e un rico conxunto de ferramentas de desenvolvemento poden ser esenciais para o éxito do teu proxecto.
 • Seguridade e consenso: examina o mecanismo de consenso utilizado pola plataforma e o seu rexistro de seguridade. A seguridade é unha prioridade cando se trata de DApps, xa que os contratos intelixentes conteñen valor financeiro e deben ser resistentes ás vulnerabilidades.
 • Escalabilidade: se prevé un crecemento significativo no número de usuarios ou transaccións, a escalabilidade é un factor clave. Algunhas plataformas están mellor equipadas que outras para escalar de forma eficiente.

Cales son as principais Blockchains?

Desenvolvemento de DApp

Paso a paso para o desenvolvemento:

Á hora de embarcarse no desenvolvemento dunha DApp, é fundamental seguir un proceso claro e metódico. Aquí tes un resumo conciso dos pasos clave:

Selección da linguaxe de programación:

Optar por unha linguaxe de programación adecuada para o desenvolvemento de contratos intelixentes. Se estás a usar Ethereum, Solidity é a opción máis común debido á súa compatibilidade e compatibilidade.

Desenvolvemento de contrato intelixente:

Crea un contrato intelixente que defina a lóxica principal do teu DApp. Isto implica establecer regras, condicións e funcións que determinan como se comportará a túa aplicación. Asegúrate de probar a fondo o contrato para evitar vulnerabilidades.

Deseño da interface de usuario (UI):

Para a IU da túa DApp, podes usar tecnoloxías modernas como React.js ou Next.js para o front-end e Node.js para o back-end. Estas tecnoloxías son populares no desenvolvemento web e ofrecen unha ampla gama de ferramentas e bibliotecas para crear interfaces de usuario atractivas e funcionais.

Front-end con React.js ou Next.js:

React.js e Next.js son bibliotecas de desenvolvemento de código aberto e marcos para crear interfaces de usuario interactivas. Podes usar React.js para crear compoñentes reutilizables e xestionar o estado do teu DApp de forma eficiente. Next.js é unha extensión de React que facilita a creación de aplicacións web rápidas e de alto rendemento.

Back-End con Node.js:

Node.js é unha plataforma de execución de JavaScript que se usa amplamente no desenvolvemento de servidores e aplicacións de fondo. Podes usar Node.js para xestionar a lóxica empresarial, a interacción co contrato intelixente e a comunicación coa cadea de bloques.

Conexión coa cadea de bloques:

Use bibliotecas e SDK específicos para a cadea de bloques que está a usar (por exemplo, Web3.js para Ethereum) para conectar o seu DApp á rede de cadea de bloques. Isto permitirache interactuar co contrato intelixente e ler/escribir datos na cadea de bloques.

Probas e optimización:

Realiza probas exhaustivas en cada fase de desenvolvemento para garantir que o teu DApp funcione de forma eficiente e sen erros. A medida que avances, optimiza o código e a interface de usuario para mellorar a experiencia do usuario.

Implementación en Blockchain:

Unha vez que completes o desenvolvemento e as probas, implementa o teu DApp na cadea de bloques que elixas. Isto implicará gastar unha cantidade de criptomoeda (normalmente éter en Ethereum) para garantir un espazo na cadea de bloques.

Mantemento en curso:

O desenvolvemento dunha DApp é un proceso continuo. Deberás manter e actualizar a túa aplicación para solucionar problemas de seguridade, mellorar o rendemento e engadir novas funcións a medida que evoluciona o ecosistema da cadea de bloques.

Promoción e captación de usuarios:

Finalmente, promociona a túa DApp para atraer usuarios e construír unha base de usuarios sólida. Use estratexias de mercadotecnia, redes sociais e comunidades blockchain para aumentar a visibilidade da súa DApp.
Este enfoque paso a paso axudarache a desenvolver unha DApp eficaz e atractiva. Asegúrate de manter un equilibrio entre a funcionalidade, a seguridade e a experiencia do usuario durante todo o proceso de desenvolvemento.

Conclusións

En resumo, o proceso de creación dunha aplicación descentralizada (DApp) en blockchain é unha viaxe emocionante que abre as portas á descentralización e á transparencia. Ao comprender os conceptos fundamentais, facer unha planificación sólida e realizar unha execución coidadosa, podes dar vida á túa propia DApp e contribuír ao crecemento deste apaixonante espazo tecnolóxico. A creación de DApps non só transforma a forma en que interactuamos coa tecnoloxía, senón que tamén promove un cambio significativo na forma en que operan varios sectores, dándolle ás persoas unha maior autonomía e control sobre os seus datos e activos. Esta viaxe na creación de DApps representa unha oportunidade para a innovación e o cambio positivo na era dixital.

O investimento en activos criptográficos non está regulado, pode non ser axeitado para investimentos minoristas e pode perderse a cantidade total investida. É importante ler e comprender os riscos deste investimento que se explican en detalle

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?