Skip links

Que é un DAO (organización autónoma descentralizada) e como funciona?

1,87 USD

7.87%

As Organizacións Autónomas Descentralizadas (DAO) están a redefinir o concepto de xestión organizativa no mundo dixital. A través da tecnoloxía blockchain , os DAO ofrecen un marco de goberno transparente, eficiente e completamente descentralizado. Este artigo explora en profundidade que son os DAO, como funcionan, as súas vantaxes, aplicacións, desafíos e moito máis.

Definición de DAO

Un DAO é unha entidade que opera de forma autónoma e descentralizada, sen necesidade de autoridade central. Utiliza contratos intelixentes nunha cadea de bloques para automatizar a toma de decisións e a execución de operacións, en base a regras predefinidas e o consenso dos seus membros.

A esencia dun DAO reside na súa capacidade para democratizar a toma de decisións dentro dunha organización. A diferenza das estruturas corporativas convencionais, onde as decisións son tomadas por un pequeno grupo de individuos, nun DAO cada membro ten voz na dirección e decisións da organización. Isto conséguese mediante o uso de tokens específicos ou criptomoedas, que outorgan dereitos de voto aos seus titulares. Así, as decisións tómanse colectivamente a través da votación na cadea de bloques, onde os resultados son inmutables e transparentes.

Outro aspecto fundamental dos DAO é a súa capacidade de funcionar sen necesidade de intermediarios. Grazas aos contratos intelixentes , que son programas de autoexecución almacenados na cadea de bloques, os DAO poden realizar transaccións, xestionar fondos e executar decisións automaticamente unha vez que se cumpran determinadas condicións. Isto reduce significativamente os riscos de fraude, corrupción e erro humano, á vez que mellora a eficiencia e reduce os custos operativos.

A flexibilidade e a apertura son características fundamentais dos DAO. Calquera persoa con acceso a Internet pode unirse a un DAO, participar no seu goberno e contribuír ao seu crecemento e desenvolvemento. Isto fomenta unha cultura de inclusión e colaboración, permitindo que o talento de todo o mundo contribúa a proxectos e obxectivos comúns.

Contratos intelixentes como base operativa

Os contratos intelixentes xogan un papel crucial no funcionamento das DAO. Estes contratos son esencialmente programas almacenados na cadea de bloques que se executan automaticamente cando se cumpren condicións predefinidas, sen necesidade de intermediarios. No contexto dun DAO, os contratos intelixentes poden xestionar a tesouraría, executar decisións tomadas mediante o voto dos membros e mesmo coordinar a distribución de proxectos e recompensas. A automatización proporcionada polos contratos intelixentes mellora a eficiencia operativa e garante que as operacións DAO sexan transparentes e a proba de manipulacións.

que es una dao crypto blockchain

Como funciona un DAO?

O funcionamento dunha Organización Autónoma Descentralizada (DAO) baséase na tecnoloxía blockchain e nos contratos intelixentes, que proporcionan un marco para o funcionamento autónomo e descentralizado destas entidades. Para interactuar cun DAO, os usuarios deben ter primeiro unha carteira dixital descentralizada, que serve como interface para xestionar os activos dixitais (como criptomoedas, tokens…), así como para interactuar con contratos intelixentes na cadea de bloques.

Acceso a un DAO

O primeiro paso para participar nun DAO é obter tokens específicos desa organización, que xeralmente poden adquirirse mediante intercambio en plataformas de criptomoeda ou directamente mediante a participación no DAO. Estes tokens non só representan unha certa participación no DAO, senón que tamén outorgan dereitos de voto aos seus titulares. O número de fichas que posúe un individuo adoita estar directamente relacionado co seu poder de voto dentro da organización, establecendo así un sistema de goberno democrático.

Interacción co DAO

Unha vez que un usuario posúe tokens, pode participar no goberno da DAO usando a súa carteira descentralizada. Trátase de votar propostas relacionadas coa xestión do DAO, como a asignación de fondos, a posta en marcha de proxectos concretos ou as modificacións das normas de funcionamento do DAO. A votación realízase a través da cadea de bloques, onde cada voto se rexistra e verifica de forma transparente, garantindo a integridade do proceso de toma de decisións.

Presentación de propostas

Dentro dunha Organización Autónoma Descentralizada (DAO), os usuarios non só teñen a posibilidade de votar as propostas existentes, senón que tamén poden presentar novas iniciativas e propostas para a súa consideración pola comunidade. Este proceso é fundamental para o carácter democrático e colaborativo das DAO, permitindo a todos os membros contribuír activamente á dirección e ás decisións da organización. O seguinte detalla como os usuarios poden facer propostas e como se xestionan dentro dun DAO.

  • Cambios nas regras de goberno DAO.
  • Propostas de proxectos ou iniciativas concretas para o financiamento do DAO.
  • Modificacións na estrutura de incentivos ou recompensas.
  • Decisións estratéxicas, como asociacións con outras entidades ou a adopción de novas tecnoloxías.

Para enviar unha proposta, o membro xeralmente debe cumprir certos requisitos previos, como ter unha cantidade mínima de fichas de goberno ou ter formado parte da DAO durante un período de tempo específico. Estes criterios varían dependendo das regras de cada DAO e están deseñados para garantir que os participantes estean debidamente investidos e informados sobre a organización.

Principais organizacións autónomas descentralizadas (DAO)

MakerDAO

Que é MakerDAO? Que son os DAI?

MakerDAO é un dos DAO máis influentes no espazo DeFi (finanzas descentralizadas). Xestiona DAI, unha moeda estable descentralizada cuxo valor está vinculado ao dólar estadounidense. MakerDAO usa un sistema de contrato intelixente na cadea de bloques de Ethereum para manter estable o valor do DAI. Os usuarios poden xerar DAI depositando garantías en criptoactivos, introducindo un mecanismo de préstamo e crédito sen corretor.

Uniswap

Ficheiro:Uniswap Logo and Wordmark.svg - Wikipedia, a enciclopedia libre

Aínda que Uniswap é un protocolo de intercambio descentralizado (DEX) en Ethereum, o seu goberno está moi influenciado polo Uniswap DAO. Este DAO permite aos posuidores de tokens UNI votar sobre propostas que afectan ao desenvolvemento e ás políticas do protocolo. Uniswap revolucionou o comercio de criptomoedas ao permitir o comercio automatizado entre tokens de Ethereum sen a necesidade dun libro de pedidos centralizado.

Composto

GitHub - finanzas-compostas/protocolo-composto: o protocolo composto en cadea

Compound é un protocolo do mercado monetario na cadea de bloques Ethereum que permite aos usuarios prestar e pedir criptomoedas. O DAO composto permite aos titulares do seu token de goberno, COMP, propoñer e votar cambios no protocolo. Isto inclúe decisións sobre tipos de interese, a adición de novos mercados de criptomoedas e axustes ao modelo de risco do protocolo.

Aave

Aave - DiarioBitcoin

Aave é outro protocolo líder no espazo DeFi que permite aos usuarios prestar e pedir diferentes criptomoedas. O Aave DAO xestiona o protocolo, permitindo aos posuidores do seu token de goberno, AAVE, votar sobre propostas que van desde actualizacións técnicas ata decisións estratéxicas. Aave destaca por introducir características innovadoras como préstamos sen garantía e cambio de tipos.

Decentralandia

Logotipo Decentraland (MANA) Descarga de ficheiros .SVG e .PNG

Decentraland é unha plataforma de realidade virtual descentralizada impulsada pola cadea de bloques Ethereum, onde os usuarios poden crear, experimentar e monetizar contido e aplicacións. O DAO Decentraland permite aos posuidores de tokens MANA e LAND participar no goberno do mundo virtual. Isto inclúe decisións sobre políticas de contido, actualizacións de software e asignación de fondos para proxectos comunitarios.

Claves na creación e elaboración de Estatutos para un DAO

A creación de estatutos dun Organismo Autónomo Descentralizado (DAO) é un paso crucial para garantir o seu funcionamento eficaz e transparente. Os estatutos dunha DAO definen a súa estrutura de goberno, os dereitos e deberes dos seus membros e establecen as normas e procedementos para a toma de decisións, a xestión dos fondos e a execución do proxecto. Aínda que cada DAO pode ter uns estatutos únicos que reflicten os seus obxectivos e valores específicos, hai varios elementos comúns que normalmente se inclúen nos estatutos da maioría dos DAO.

A creación de estatutos dun Organismo Autónomo Descentralizado (DAO) é un paso crucial para garantir o seu funcionamento eficaz e transparente. Os estatutos dunha DAO definen a súa estrutura de goberno, os dereitos e deberes dos seus membros e establecen as regras e procedementos para a toma de decisións, a xestión de fondos e a execución do proxecto. Aínda que cada DAO pode ter uns estatutos únicos que reflicten os seus obxectivos e valores específicos, hai varios elementos comúns que normalmente se inclúen nos estatutos da maioría dos DAO.

1. Preámbulo

O preámbulo describe a misión, visión e propósito do DAO, proporcionando contexto sobre os seus obxectivos e razón da súa existencia. Esta sección tamén pode incluír os principios fundamentais que guían a organización.

2. Definición de Vogais

Esta sección establece quen pode ser membro da DAO, os criterios para adquirir e perder a adhesión e os dereitos e responsabilidades asociados. Isto inclúe como os membros poden adquirir tokens de goberno e participar no proceso de toma de decisións.

3. Estrutura de goberno

Isto detalla os mecanismos de goberno da DAO, incluíndo unha descrición de calquera órgano de goberno (como comités ou consellos), as súas funcións e como se elixen ou nomean os seus membros. Tamén se especifica o proceso de toma de decisións, incluíndo como se propoñen, votan e executan as decisións.

4. Procedementos de votación

Esta sección describe o sistema de votación da DAO, incluíndo os tipos de votación, os limiares de aprobación necesarios e calquera norma especial para determinadas decisións, como cambios nos estatutos ou na estrutura de goberno.

5. Xestión de fondos

Os estatutos deben especificar como se xestionarán e asignarán os fondos DAO, incluíndo a creación e o uso dunha tesouraría, as regras para a asignación de fondos e os procedementos de auditoría e rendición de contas.

6. Resolución de conflitos

É importante incluír un mecanismo de resolución de conflitos no DAO, xa sexa a través da mediación, arbitraxe ou algún outro método que permita resolver as disputas de forma xusta e eficiente.

7. Modificacións dos Estatutos

Os estatutos deberían incluír un proceso claro para a súa propia modificación, permitindo que o DAO se adapte e evolucione co paso do tempo. Isto inclúe os requisitos para propoñer cambios e o limiar de votos necesarios para aprobar modificacións.

8. Disolución do DAO

Por último, é prudente contemplar un procedemento de disolución do DAO, especificando como se tomará esta decisión e o destino do resto de bens e fondos. Os estatutos dunha DAO son fundamentais para o seu funcionamento efectivo e a aliñación dos seus membros cara a obxectivos comúns. Ao codificar normas e procedementos, os estatutos axudan a garantir que o DAO funcione de forma transparente, democrática e de acordo cos seus principios fundacionais.

Regulación das DAO en España e Europa

A natureza innovadora e descentralizada das DAO supón desafíos únicos para os responsables políticos e os reguladores, que deben equilibrar a necesidade de protexer aos consumidores e manter a estabilidade financeira co desexo de fomentar a innovación e non sufocar o desenvolvemento tecnolóxico.

Europa

A nivel europeo, a regulación das criptomoedas e a tecnoloxía blockchain foi obxecto de discusión e desenvolvemento, pero aínda non se estableceu claramente a regulación específica para os DAO. A Unión Europea mostrou interese en crear un entorno normativo coherente para as criptomoedas a través de propostas como o Markets in Cryptoassets Regulation (MiCA), que busca establecer regras claras para os criptoactivos e os seus provedores en toda Europa. Non obstante, ata a data, MiCA e outras iniciativas reguladoras non abordaron especificamente as características e os desafíos particulares dos DAO.

España

En España, a situación é similar á do resto de Europa, cun marco normativo para as criptomoedas e tecnoloxía blockchain en desenvolvemento, pero sen unha lexislación específica que aborde directamente os DAO. A lexislación española comezou a recoñecer e regular aspectos do ecosistema criptográfico e blockchain, tal e como recolle a Lei 11/2018, que introduciu requisitos de información sobre as tenencias de criptomoedas no estranxeiro. Non obstante, este tipo de regulación aínda non se estende de forma explícita ás DAO.

O principal desafío normativo coas DAO é a súa natureza descentralizada e autónoma, que desafía as nocións tradicionais de xurisdición, responsabilidade legal e goberno corporativo. Isto suscita dúbidas sobre como se poden aplicar as leis corporativas, fiscais e contractuais existentes ás entidades que, polo seu deseño, carecen dunha localización física ou xurídica centralizada e cuxo control se pode distribuír entre un número indefinido de participantes a nivel mundial.

Perspectivas de futuro

Dado o rápido desenvolvemento da tecnoloxía blockchain e o crecente interese polas DAO, é probable que tanto España como a Unión Europea teñan que abordar especificamente a regulación destas entidades nun futuro próximo. Isto podería incluír a creación de novas categorías legais para os DAO, o establecemento de marcos para a súa constitución, funcionamento e disolución e a definición da responsabilidade dos participantes.

Dapps para lanzar o teu DAO

A creación e xestión de Organizacións Autónomas Descentralizadas (DAO) facilitouse grazas a unha serie de proxectos blockchain e aplicacións descentralizadas (DApps) que ofrecen as ferramentas e plataformas necesarias para o seu funcionamento. Estes proxectos varían en enfoque e funcionalidade, desde marcos de código aberto ata interfaces de usuario amigables para xestionar DAO. A continuación móstranse algúns dos principais proxectos de blockchain relacionados cos DAO:

Aragón

Aragon Network, un novo impulso ás organizacións autónomas descentralizadas
Aragón é unha das plataformas máis coñecidas para crear e xestionar DAO. Ofrece un conxunto de ferramentas blockchain que permiten aos usuarios crear as súas propias organizacións descentralizadas cunha ampla gama de funcionalidades. Aragón facilita a xestión da tesourería, o goberno e a votación dentro das DAO, facendo que o proceso de creación e funcionamento dun DAO sexa máis accesible para aqueles sen coñecementos técnicos avanzados.

DAOstack

DaoStack - O futuro da cooperación descentralizada - Bitcoin and Cryptocurrency News
DAOstack é outro proxecto importante que proporciona un marco para crear e xestionar DAO. Céntrase na escalabilidade das decisións colectivas, permitindo que grandes grupos de persoas colaboren e tomen decisións de forma eficiente. DAOstack usa o seu token GEN para o goberno do seu ecosistema e ofrece unha plataforma, Alchemy, onde os usuarios poden votar propostas e participar na xestión dos DAO.

colonia

Colony: constrúe o teu DAO dun xeito sinxelo e sinxelo: AMBCrypto
Colony é unha plataforma que facilita a creación de organizacións autónomas descentralizadas, con especial atención á xestión de proxectos e á colaboración laboral. Permite ás comunidades organizar e distribuír o traballo, xestionar fondos e tomar decisións de forma descentralizada, sen necesidade dunha xerarquía tradicional.

Instantánea

Snapshot Labs
Snapshot é unha plataforma de votación descentralizada que permite que os DAO e outros proxectos blockchain realicen votacións sen gastar gasolina, utilizando sinaturas dixitais para rexistrar votos na cadea de bloques. Aínda que non é unha plataforma para crear DAO en si, Snapshot converteuse nunha ferramenta esencial para a gobernanza de DAO, que permite unha participación máis ampla e máis barata nos procesos de toma de decisións.

Gnosis Seguro

Seguro (anterior Gnosis Safe) (@seguro) / X
Gnosis Safe ofrece unha solución segura de custodia de activos para DAO e colectivos, que permite a xestión de fondos mediante carteiras multisig. Aínda que inicialmente non deseñado exclusivamente para DAO, Gnosis Safe foi amplamente adoptado para este fin debido á súa seguridade e flexibilidade.

Estes proxectos representan só unha mostra do amplo ecosistema de ferramentas dispoñibles para crear e xestionar DAO. Co crecemento do interese polas estruturas organizativas descentralizadas, é probable que vexamos plataformas e solucións aínda máis innovadoras neste espazo.

O investimento en activos criptográficos non está regulado, pode non ser axeitado para investimentos minoristas e pode perderse a cantidade total investida. É importante ler e comprender os riscos deste investimento que se explican en detalle

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?