Skip links

Que é ERC-4337 ou conta de abstracción en Ethereum?

1,87 USD

7.87%

No artigo de hoxe, daremos unha ollada detallada a ERC-4337, un estándar emerxente na cadea de bloques de Ethereum que introduce o concepto de contas intelixentes. Este desenvolvemento supón un avance significativo na procura de solucións máis seguras, eficientes e accesibles para a xestión de contas e transaccións dentro do ecosistema Ethereum. A proposta ERC-4337 céntrase en mellorar a interacción dos usuarios coa cadea de bloques, mantendo os principios de descentralización e seguridade.

Que é ERC-4337?

ERC-4337 é unha proposta de mellora de Ethereum que introduce o concepto de “contas intelixentes”. A diferenza das contas tradicionais de Ethereum, que dependen de claves privadas para autorizar transaccións, as contas intelixentes operan mediante contratos intelixentes que permiten unha xestión máis flexible e segura dos activos dixitais. Esta innovación abre a porta a unha nova xeración de aplicacións descentralizadas (DApps) e mellora significativamente a usabilidade e a seguridade para os usuarios finais.

Polo tanto, ERC-4337 representa un cambio de paradigma na xestión de contas e transaccións dentro da rede Ethereum. Tradicionalmente, as interaccións coa cadea de bloques requirían claves privadas que os usuarios tiñan que xestionar coidadosamente para realizar transaccións. Este proceso, aínda que seguro, presentaba importantes retos en canto a usabilidade e accesibilidade para o usuario medio.

Aquí é onde ERC-4337 introduce unha solución innovadora que permite a creación de contas que poden operar con lóxica programable (é dicir, contas intelixentes). Estas contas intelixentes poden xestionar automaticamente transaccións, implementar medidas de seguridade adicionais e ofrecer unha interface máis amigable, sen comprometer a seguridade e a descentralización que caracterizan a Ethereum.

A importancia do ERC-4337 reside no seu potencial para facer que a tecnoloxía blockchain sexa máis accesible ao público en xeral. Ao reducir a barreira técnica de entrada e mellorar a seguridade e a eficiencia das transaccións, ERC-4337 sitúase como unha peza clave na evolución de Ethereum. Este estándar non só beneficia aos usuarios individuais, senón que tamén ofrece novas oportunidades para desenvolvedores e empresas que buscan explorar e ampliar as súas aplicacións descentralizadas (DApps) nun ecosistema máis amigable e funcional.

Historia e Desenvolvemento

O desenvolvemento de ERC-4337 foi un esforzo de colaboración dentro da comunidade Ethereum, que busca abordar algunhas das limitacións e desafíos máis significativos asociados ás contas tradicionais baseadas en claves privadas. A iniciativa comezou como parte dun esforzo máis amplo para mellorar a experiencia do usuario na cadea de bloques de Ethereum, recoñecendo que a complexidade e os riscos de seguridade asociados á xestión de claves privadas representaban barreiras importantes para a adopción masiva da tecnoloxía de cadea de bloques.

Ao longo do seu desenvolvemento, ERC-4337 foi obxecto de numerosas discusións, probas e revisións, co obxectivo de garantir que o estándar sexa seguro, eficiente e compatible co ecosistema Ethereum existente. A proposta foi perfeccionando gradualmente para incorporar mecanismos de seguridade avanzados, como a autorización de transaccións baseada en regras, a recuperación de contas e as proteccións contra ataques comúns.

Como funciona?

A clave do ERC-4337 reside no seu enfoque innovador para a xestión de contas e transaccións. En lugar de depender dunha única chave privada para autorizar as transaccións, as contas intelixentes usan un contrato intelixente para definir as regras polas que se poden realizar as transaccións. Isto significa que as transaccións poden requirir a execución de varias condicións, como a aprobación de varios participantes, a verificación da identidade ou mesmo a satisfacción de determinados criterios programáticos.

Este enfoque non só mellora a seguridade ao reducir o risco asociado á perda ou roubo de claves privadas, senón que tamén ofrece unha flexibilidade sen precedentes na xestión de activos dixitais. Os usuarios poden configurar as súas contas para automatizar as transaccións, implementar medidas de seguridade personalizadas e recuperar o acceso aos seus fondos aínda que perdan as súas credenciais de acceso, todo mantendo a integridade e descentralización da rede Ethereum.

Beneficios do ERC-4337

A introdución de ERC-4337 no ecosistema Ethereum marca un antes e un despois na forma en que usuarios e desenvolvedores interactúan coa cadea de bloques. Este estándar propón un conxunto de melloras significativas dirixidas á seguridade, usabilidade e flexibilidade, abordando algunhas das limitacións máis críticas das tecnoloxías blockchain actuais. A continuación, exploraremos os principais beneficios que ERC-4337 ofrece tanto aos usuarios como aos desenvolvedores.

Experiencia de usuario mellorada

Un dos principais obxectivos de ERC-4337 é simplificar a experiencia do usuario dentro da cadea de bloques de Ethereum. Xestionar claves privadas, unha tarefa notoriamente complexa e propensa a erros, xa non é unha barreira para os usuarios. As contas intelixentes permiten unha interacción máis intuitiva coa cadea de bloques, o que reduce significativamente o risco de perder fondos por erro humano ou roubo de chaves privadas.

Seguridade reforzada

ERC-4337 introduce mecanismos de seguridade avanzados que van máis alá da simple custodia de claves privadas. As contas intelixentes pódense configurar cunha lóxica de autorización complexa, incluíndo verificación multifactorial, límites de transacción e capacidades de recuperación de contas, que ofrecen unha capa adicional de protección contra fraudes e accesos non autorizados.

Flexibilidade na xestión de activos

As contas intelixentes abren novas posibilidades para a xestión personalizada de activos dixitais. Os usuarios poden programar regras específicas para a execución automática de transaccións, como pagos recorrentes ou liberación de fondos en condicións predeterminadas. Esta flexibilidade facilita a creación de servizos financeiros descentralizados máis sofisticados e personalizados.

Acceso a novas aplicacións e servizos

Con ERC-4337, os desenvolvedores poden explorar novas formas de crear aplicacións descentralizadas (DApps) que eran inviables ou demasiado complexas baixo o modelo tradicional de xestión de contas. Isto inclúe DApps que requiren niveis de autorización complexos, xestión descentralizada de identidades e sistemas de votación, ampliando significativamente o espectro de posibilidades dentro da cadea de bloques.

Redución de custos e complexidade

A implementación de contas intelixentes pode axudar a reducir os custos operativos e a complexidade asociada á xestión das transaccións na cadea de bloques. Ao centralizar a lóxica de transaccións dentro dos contratos intelixentes, optimízase o uso de gas e simplifícase o proceso de desenvolvemento de aplicacións, facendo que a tecnoloxía blockchain sexa máis accesible e accesible para un maior número de usuarios e desenvolvedores.

Inclusión financeira

ERC-4337 ten o potencial de contribuír significativamente á inclusión financeira global. Ao simplificar a interacción coa cadea de bloques e ofrecer mecanismos de seguridade avanzados, ábrense oportunidades para aqueles que historicamente foron marxinados do sistema financeiro tradicional, dándolles acceso a servizos financeiros descentralizados, seguros e transparentes.

Como funciona ERC-4337

Comprensión dos conceptos básicos de ERC-4337: unha guía para principiantes

ERC-4337 introduce unha forma innovadora e segura de xestionar contas e transaccións na rede Ethereum sen necesidade de chaves privadas para cada usuario, utilizando contas intelixentes baseadas no contrato. Este mecanismo ofrece unha capa adicional de flexibilidade e seguridade, transformando a forma en que interactuamos coa cadea de bloques. A continuación detallaremos os compoñentes clave e como funcionan no marco da ERC-4337.

Compoñentes clave do ERC-4337

 • Contas intelixentes : a diferenza das contas tradicionais de Ethereum, que están controladas por claves privadas, as contas intelixentes son contratos intelixentes que xestionan activos e executan transaccións baseadas nunha lóxica programable.
 • Relés: Son entidades ou nodos que facilitan a transmisión de transaccións á cadea de bloques sen que o usuario final necesite posuír Ether para pagar as taxas do gas. Os usuarios poden pagar taxas no token que elixan e os relés encárganse de adiantar as tarifas de gas en Ether, simplificando o proceso para os usuarios.
 • Sistema Bundler: Son os encargados de agrupar as transaccións dos usuarios e envialas á rede Ethereum. Actúan como intermediarios entre usuarios e mineiros, optimizando a eficiencia e reducindo os custos de transacción.
 • Operación do usuario: É unha estrutura de datos que representa unha solicitude de transacción por parte do usuario. Inclúe a información necesaria para executar a transacción, como o destinatario, o valor, os datos e as sinaturas.

Como funciona ERC-4337

O proceso de execución dunha transacción baixo o estándar ERC-4337 implica varios pasos clave:

 1. Creación da operación de usuario: O usuario xera unha operación de usuario que especifica os detalles da transacción desexada. Esta operación inclúe a lóxica necesaria para a execución, pero aínda non se envía á rede Ethereum.
 2. Asinar e enviar a un retransmisor: O usuario asina dixitalmente a operación do usuario e envíaa a un relé. Esta sinatura non require a clave privada asociada á conta de Ethereum do usuario, senón que utiliza un mecanismo de autorización definido no contrato intelixente da conta.
 3. Tramitación polo Retransmisor : O retransmisor recibe a operación de usuario asinada, verifica a súa validez e, se cumpre os requisitos, envíao ao empaquetador correspondente, adiantando as tarifas de gas necesarias para a súa execución.
 4. Execución de transaccións: O paquete agrupa a operación con outras transaccións e envíaas á rede Ethereum para a súa execución. Unha vez confirmada a transacción na cadea de bloques, os efectos da operación fanse efectivos.

Este fluxo de traballo permite aos usuarios realizar transaccións na rede Ethereum sen a necesidade de manexar directamente as claves privadas ou Ether por tarifas de gas, ofrecendo unha experiencia de usuario máis segura e accesible. Ademais, o uso de relés e agrupadores descentraliza o proceso de envío de transaccións, mantendo a integridade e seguridade do ecosistema Ethereum.

Implementación ERC-4337

A implementación de ERC-4337 no ecosistema de Ethereum é un paso crucial para mellorar a accesibilidade e a seguridade para usuarios e desenvolvedores. Este proceso implica varias etapas e ferramentas específicas que facilitan a transición a un sistema de conta intelixente máis avanzado e flexible. A continuación móstranse os aspectos clave e recomendacións para comezar con ERC-4337.

Preparación para a implantación

 1. Comprensión do estándar ERC-4337: Antes de calquera implementación, é esencial comprender a fondo as especificacións e os mecanismos de ERC-4337. Os desenvolvedores deben familiarizarse cos conceptos de contas intelixentes, relés e o fluxo xeral das operacións dos usuarios.
 2. Avaliación de requisitos: Determinar as necesidades específicas da aplicación ou servizo que se beneficiará da implantación da ERC-4337. Isto inclúe a identificación de funcións de seguranza, funcionalidades de xestión de contas e interaccións con outras aplicacións descentralizadas (DApps).

Ferramentas e recursos necesarios

 • Marcos de desenvolvemento : use marcos de desenvolvemento de contratos intelixentes, como Hardhat ou Truffle, que facilitan a creación, proba e implantación de contratos intelixentes en Ethereum.
 • ERC-4337 Bibliotecas de apoio: Integra bibliotecas que proporcionan soporte específico para o desenvolvemento e xestión de contas intelixentes baixo o estándar ERC-4337. Estas bibliotecas ofrecen funcións e ferramentas predefinidas para simplificar a implementación.
 • Servizos de retransmisión: Para a operación de contas intelixentes baixo ERC-4337, requírense servizos de retransmisión que procesen e envíen transaccións á rede Ethereum. Os desenvolvedores poden optar por servizos de retransmisión existentes ou implantar os seus propios nós para un maior control e personalización.

Pasos de implantación

 1. Desenvolvemento do contrato de conta intelixente: Crear o contrato intelixente que actuará como conta intelixente, incorporando a lóxica necesaria para xestionar as transaccións no marco ERC-4337. Este contrato deberá incluír mecanismos de autorización de operacións, xestión de claves e recuperación de contas.
 2. Proba e verificación: Realice probas exhaustivas do contrato intelixente para garantir o bo funcionamento e a seguridade das operacións. Use ambientes de proba como as redes de proba de Ethereum para simular transaccións e detectar posibles erros ou vulnerabilidades.
 3. Implantación na rede Ethereum: Unha vez que se verifique o contrato intelixente, implantao na rede Ethereum. Este paso oficializa a conta intelixente, permitindo a súa interacción con outras contas e aplicacións dentro do ecosistema Ethereum.
 4. Integración con Aplicacións e Servizos: Finalmente, integre a conta intelixente coas aplicacións ou servizos previstos, garantindo que as transaccións se xestionan segundo as especificacións ERC-4337. Isto pode implicar actualizar as interfaces de usuario, os sistemas de autenticación e a lóxica empresarial para adaptarse ao novo modelo de conta intelixente.

A implementación de ERC-4337 abre novas posibilidades para o desenvolvemento e uso de aplicacións en Ethereum, ofrecendo unha plataforma máis segura, accesible e flexible para usuarios e desenvolvedores. A través da adopción deste estándar, a comunidade de Ethereum dá un paso importante para mellorar a experiencia do usuario e ampliar as capacidades da cadea de bloques.

ERC-4337 Casos de uso

A implementación de ERC-4337 no ecosistema Ethereum abre unha ampla gama de posibilidades para aplicacións descentralizadas (DApps) e servizos na cadea de bloques. Ao ofrecer unha infraestrutura máis segura, flexible e accesible para xestionar contas e transaccións, ERC-4337 permite unha serie de novos casos de uso que eran difíciles ou imposibles de implementar con estruturas anteriores. Exploraremos algúns dos casos de uso máis prometedores e como poden transformar varios sectores.

Xestión avanzada de activos dixitais

ERC-4337 permite a creación de contas intelixentes cunha lóxica complexa para a xestión automática de activos dixitais. Isto inclúe a posibilidade de programar aforros automáticos, investimentos regulares en fondos ou tokens específicos e xestión da herdanza dixital, onde os activos poden transferirse automaticamente aos beneficiarios designados en condicións preestablecidas.

Mellora da seguridade dos fondos

As contas intelixentes pódense configurar con mecanismos de seguridade avanzados, como a autenticación multifactorial e a aprobación de transaccións de varias partes, o que reduce significativamente o risco de roubo ou perda de fondos. Ademais, a funcionalidade de recuperación da conta ofrece un método seguro para restaurar o acceso aos fondos en caso de perda das credenciais de acceso, sen comprometer a descentralización.

Acceso simplificado ás finanzas descentralizadas (DeFi)

ERC-4337 pode facilitar o acceso dos novos usuarios ás plataformas DeFi simplificando o proceso de interacción con estas aplicacións. As contas intelixentes poden automatizar tarefas complexas como apostas, participación en grupos de liquidez e xestión de préstamos e débedas, todo de forma segura e transparente, abrindo o ecosistema DeFi a un público máis amplo.

Automatización de Pagos e Convenios Comerciais

Este estándar permite que os contratos intelixentes executen pagamentos e transaccións automaticamente en condicións predefinidas, o que é ideal para acordos comerciais, subscricións de servizos e pagos recorrentes. As empresas poden usar estas capacidades para automatizar a súa facturación, reducir os erros e mellorar a eficiencia operativa.

Implantación de DAO máis eficientes

As organizacións autónomas descentralizadas (DAO) poden beneficiarse do ERC-4337 para implementar sistemas de goberno máis flexibles e seguros. Por exemplo, os votos e decisións poderían requirir diferentes niveis de aprobación en función da complexidade ou importancia do tema, mellorando a operatividade e a seguridade da toma de decisións.

Servizos de identidade descentralizados

ERC-4337 abre novas posibilidades no ámbito da identidade dixital e da verificación de usuarios, permitindo a creación de sistemas de identidade descentralizados que respecten a privacidade dos usuarios ao tempo que ofrecen un alto nivel de seguridade e fiabilidade na verificación da identidade.

Retos e limitacións da ERC-4337

Aínda que ERC-4337 ofrece un marco prometedor para mellorar a seguridade, a usabilidade e a flexibilidade na xestión de contas e transaccións en Ethereum, tamén se enfronta a varios desafíos e limitacións. Estes obstáculos son cruciais para recoñecer e abordar para garantir a adopción e a funcionalidade efectivas deste estándar no ecosistema da cadea de bloques. A continuación, exploraremos algúns dos principais desafíos e limitacións asociados ao ERC-4337.

Complexidade de implantación

A adopción de ERC-4337 require un cambio significativo na infraestrutura existente e na forma en que os desenvolvedores crean aplicacións en Ethereum. A transición ás contas intelixentes implica unha curva de aprendizaxe para os desenvolvedores, ademais de esixir a implantación de novas ferramentas e procesos. Esta complexidade pode representar unha barreira inicial para a adopción xeneralizada.

Custos e eficiencia do gas

As transaccións que inclúen contas intelixentes poden ser máis complexas e consumir máis gas que as transaccións estándar, especialmente durante períodos de gran demanda na rede Ethereum. Aínda que ERC-4337 busca optimizar o proceso de transacción a través de relés e agrupadores, o custo e a eficiencia do gas seguen sendo preocupacións importantes para os usuarios e desenvolvedores.

Interoperabilidade co ecosistema existente

A integración de ERC-4337 co amplo ecosistema de aplicacións e servizos xa existentes en Ethereum supón retos de interoperabilidade. Asegurar que as contas intelixentes funcionen perfectamente cunha variedade de contratos intelixentes e dapps require unha planificación e coordinación coidadosas, así como posibles actualizacións e modificacións das aplicacións existentes.

Seguridade da conta intelixente

Aínda que ERC-4337 mellora a seguridade ao minimizar a exposición da clave privada, a implementación de contas intelixentes introduce novas superficies de ataque. A seguridade dos contratos intelixentes que xestionan estas contas é fundamental; Calquera vulnerabilidade pode ser explotada para comprometer os fondos ou a funcionalidade da conta. A realización de auditorías exhaustivas e un seguimento continuo da seguridade son esenciais.

Escalabilidade da solución

A medida que máis usuarios e aplicacións adopten ERC-4337, a demanda de infraestruturas de retransmisión e agrupación aumentará. A escala desta infraestrutura para xestionar un volume crecente de transaccións de forma eficiente e económica é un desafío importante. A solución debe ser capaz de adaptarse ás necesidades cambiantes do ecosistema de Ethereum sen comprometer o rendemento nin a seguridade.

Educación e adopción de usuarios

Finalmente, a adopción xeneralizada de ERC-4337 depende en gran medida da educación e aceptación do usuario final. Cambiar a contas intelixentes e comprender novos mecanismos de transacción require un esforzo educativo para garantir que os usuarios se sintan cómodos e seguros usando esta tecnoloxía.

Conclusión

A introdución de ERC-4337 no ecosistema Ethereum representa un importante paso adiante na dirección de facer que a cadea de bloques sexa máis accesible, segura e funcional para unha audiencia global. Mediante a implementación de contas intelixentes e a mellora da xestión de transaccións, este estándar ofrece solucións innovadoras para algúns dos desafíos máis persistentes da tecnoloxía blockchain, incluíndo a seguridade da conta, a usabilidade e a escalabilidade.

A capacidade de ERC-4337 para permitir operacións complexas mediante contratos intelixentes sen necesidade de xestionar as claves privadas directamente, xunto con mecanismos avanzados para a recuperación de contas e a execución de transaccións, marca un punto de inflexión na evolución de Ethereum. Este estándar non só mellora a experiencia do usuario final, senón que tamén amplía as posibilidades dos desenvolvedores, permitíndolles crear aplicacións descentralizadas (DApps) máis seguras, eficientes e fáciles de usar.

Non obstante, como ocorre con calquera tecnoloxía emerxente, a implementación e adopción xeneralizadas de ERC-4337 enfróntanse a retos. A complexidade técnica, os custos do gas, a interoperabilidade co ecosistema Ethereum existente, a seguridade das contas intelixentes e a necesidade de educación dos usuarios son áreas que requiren unha atención continuada e esforzos de colaboración dentro da comunidade.

O investimento en activos criptográficos non está regulado, pode non ser axeitado para investimentos minoristas e pode perderse a cantidade total investida. É importante ler e comprender os riscos deste investimento que se explican en detalle

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?