Skip links

Dencun: a última actualización de Ethereum.

1,87 USD

7.87%

Neste artigo, exploramos a actualización de Dencun na rede Ethereum, un desenvolvemento crucial no desenvolvemento da plataforma que pretende transformar a forma en que interactuamos coas redes de capa 2 e a escalabilidade xeral. Dencun, implantado con éxito o 13 de marzo ás 13:55 UTC, representa a bifurcación máis esperada desde a fusión, traendo consigo melloras innovadoras na xestión e procesamento de transaccións, así como na escalabilidade e as tarifas asociadas. Con foco nas solucións de capa 2, esta actualización ten o potencial de reducir significativamente os custos para os usuarios, ao tempo que aborda o desafío de mellorar o rendemento sen sacrificar a descentralización. A continuación, detallamos os aspectos máis destacados desta actualización, o seu impacto na rede Ethereum e o que significa para o futuro das transaccións e a escalabilidade no ecosistema da criptomoeda.

Introdución a Dencun

Ethereum, desde o seu lanzamento en 2015, consolidouse como unha das plataformas blockchain máis influentes, albergando unha ampla gama de aplicacións descentralizadas (dApps), contratos intelixentes e tokens non funxibles (NFT). Non obstante, o seu crecemento exponencial e a súa adopción masiva revelaron certas limitacións, principalmente relacionadas coa escalabilidade, as altas taxas de transacción e a velocidade de procesamento. En resposta a estes desafíos, a comunidade de Ethereum traballou continuamente en actualizacións e melloras para optimizar o seu rendemento e usabilidade.

A máis recente e unha das máis significativas destas actualizacións é Dencun, activada con éxito o 13 de marzo ás 13:55 UTC. Esta actualización ten como obxectivo mellorar a forma en que Ethereum xestiona as transaccións e mellora a súa escalabilidade, especialmente cando se trata de redes de capa 2, que son esenciais para aliviar a carga na rede principal e reducir as taxas de transacción.

Que é Dencun?

Dencun é o resultado dun hard fork, un tipo de actualización que require que todos os participantes da rede actualicen o seu software para seguir operando dentro da rede. Esta actualización en particular céntrase en mellorar a escalabilidade da rede e a eficiencia das transaccións, con especial énfase nas redes de capa 2 (L2). O obxectivo principal é reducir as taxas de transacción e aumentar a capacidade de procesamento de transaccións de Ethereum, facendo posible unha adopción máis ampla e aplicacións blockchain diversas, complexas e eficientes.

Orixe do nome

O nome “Dencun” é unha fusión de “Cancún” e “Deneb”, nomes que representan dous aspectos fundamentais da actualización. Por unha banda, “Cancun” refírese a melloras na capa de execución de Ethereum, centradas en como se xestionan e procesan as transaccións dentro da cadea de bloques. Por outra banda, “Deneb” refírese a melloras na capa de consenso, relacionadas coa forma en que os participantes da rede coinciden no estado actual da cadea de bloques. Esta combinación simboliza a integración de melloras en diferentes niveis da arquitectura Ethereum, buscando un enfoque holístico para abordar os desafíos da plataforma.

Antecedentes e contexto

A actualización de Dencun en Ethereum non xurdiu no baleiro; É o produto dunha serie de desenvolvementos e melloras anteriores que buscaron constantemente mellorar a escalabilidade, a eficiencia e a sustentabilidade da rede. Para comprender plenamente o significado e o impacto de Dencun, é esencial mirar cara atrás aos pasos que marcaron o camiño de Ethereum ata este punto.

Fusión: Antes de Dencun

Un dos momentos máis significativos da historia recente de Ethereum foi “Merge”, a transición de Ethereum dun mecanismo de consenso de proba de traballo (PoW) a proba de participación (PoS). Esta transición, completada con éxito, non só mellorou a eficiencia enerxética de Ethereum, senón que tamén sentou as bases para futuras actualizacións dirixidas á escalabilidade e á seguridade. A fusión representou un cambio fundamental na forma en que as transaccións se verifican e engádense á cadea de bloques, abrindo a porta a novas posibilidades para optimizar a rede.

A mellora de Shanghai e o seu impacto

Case un ano despois de Merge chegou outra actualización importante coñecida como actualización de Shanghai. Esta actualización permitiu aos participantes da rede desinvertir o seu Ether por primeira vez desde a transición ao PoS, marcando outro paso crucial cara á madurez e flexibilidade financeira dentro do ecosistema Ethereum. A actualización de Shanghai non só aumentou a liquidez e a participación na rede, senón que tamén demostrou a capacidade de Ethereum para implementar cambios complexos de forma segura e eficaz.

A bifurcación dura de Dencun preséntase, pois, como o seguinte paso nesta viaxe de continua evolución. Ao incorporar nove propostas de mellora de Ethereum (EIP) e combinar melloras tanto na capa de execución como na capa de consenso, Dencun busca abordar algúns dos desafíos máis persistentes aos que se enfronta a rede, especialmente en termos de escalabilidade e custo das transaccións.

Características principais de Dencun

A actualización de Dencun trae consigo unha serie de melloras técnicas deseñadas para abordar desafíos específicos dentro da rede Ethereum, mellorando a escalabilidade, reducindo os custos de transacción e optimizando o rendemento xeral. Abaixo amósanse as características máis notables desta actualización.

Proto-Danksharding e Data Blobs

Unha das innovacións máis significativas introducidas por Dencun é o proto-danksharding, implementado a través da Proposta de mellora de Ethereum EIP-4844. O proto-danksharding é un paso preliminar cara ao danksharding completo, un método proposto para dividir a rede en varios fragmentos (shards) para procesar transaccións e contratos intelixentes en paralelo, aumentando significativamente a capacidade de procesamento da rede.

En concreto, o proto-danksharding introduce os chamados “blobs” de datos, grandes bloques de datos que se poden procesar de forma máis eficiente. Esta organización permite unha mellor utilización do espazo en cada bloque de Ethereum, mellorando a dispoñibilidade de datos e, polo tanto, reducindo as taxas de transacción para as solucións de capa 2.

The Nine Ethereum Improvement Proposals (EIP) Incorporated

Dencun incorpora nove EIP, cada un dirixido a optimizar diferentes aspectos da rede. Estas propostas van desde melloras na eficiencia da xestión de transaccións ata axustes na seguridade e operatividade dos contratos intelixentes. Ao implementar estes EIP, Dencun busca ofrecer unha experiencia máis fluída e económica para os usuarios de Ethereum, mantendo a rede segura e robusta contra posibles ameazas.

Melloras na Capa de Execución e Consenso

O nome Dencun reflicte as áreas clave de mellora que a actualización pretende abordar: a capa de execución (Cancun) e a capa de consenso (Deneb). Na capa de execución, as melloras céntranse en como se procesan e xestionan as transaccións dentro da cadea de bloques. Isto inclúe optimizacións na forma en que se almacenan e accede aos datos, que poden ter un impacto directo na velocidade e o custo das transaccións.

Por outra banda, as melloras na capa de consenso buscan reforzar a forma en que os participantes da rede chegan a un acordo sobre o estado actual da cadea de bloques. Isto é fundamental para manter a integridade e seguridade da rede, garantindo que todas as transaccións e cambios na cadea de bloques sexan válidos e recoñecidos por todos os nós.

Xuntos, estas características fan de Dencun unha actualización completa que non só aborda os problemas existentes, senón que tamén prepara a Ethereum para futuras demandas e aplicacións. Ao mellorar tanto a eficiencia operativa como a escalabilidade, Dencun sitúase como un paso significativo para realizar todo o potencial de Ethereum como plataforma líder para aplicacións descentralizadas.

Beneficios da actualización de Dencun

A actualización de Dencun na rede Ethereum trae consigo unha serie de beneficios significativos, deseñados para mellorar a eficiencia, reducir custos e aumentar a escalabilidade da plataforma. A continuación móstranse os principais beneficios que esta actualización promete ofrecer aos usuarios de Ethereum e ao ecosistema no seu conxunto.

Redución da taxa de transacción para redes de capa 2

Un dos avances máis notables de Dencun é a súa capacidade de reducir as taxas de transacción, especialmente nas redes de capa 2 (L2). Estas solucións de escalabilidade, que operan na rede principal de Ethereum, son esenciais para xestionar maiores volumes de transaccións a un custo menor. Ao implementar tecnoloxías como proto-danksharding e data blobs, Dencun optimiza a dispoñibilidade de datos e a eficiencia do procesamento de transaccións. Isto, á súa vez, reduce significativamente os custos asociados ás operacións en redes L2, facendo que Ethereum sexa máis accesible e accesible para un maior número de usuarios.

Melloras da escalabilidade e da xestión de datos

A escalabilidade foi un dos retos máis persistentes para Ethereum, limitando a súa capacidade para admitir aplicacións descentralizadas de alto rendemento e volume de transaccións (dApps). Dencun aborda directamente este problema mediante melloras tanto na capa de execución como na capa de consenso, facilitando un procesamento máis rápido e eficiente das transaccións. Ademais, a introdución de blobs de datos mellora a xestión de datos dentro da cadea de bloques, o que permite unha maior flexibilidade e eficiencia no almacenamento e acceso aos datos. Estas melloras son esenciais para apoiar o crecemento futuro do ecosistema dApp en Ethereum.

Impacto nas solucións de capa 2 e na rede principal de Ethereum

As melloras introducidas por Dencun non só benefician aos usuarios das solucións de capa 2, senón que tamén teñen un impacto positivo na rede principal de Ethereum. Aínda que as reducións das taxas sentiranse de xeito máis inmediato nas redes L2, a optimización xeral da rede contribúe a un ambiente máis saudable e sostible para todas as operacións en Ethereum. Isto inclúe unha maior eficiencia no uso do espazo en bloque, o que podería levar a melloras nas tarifas da rede principal a longo prazo.

Ademais, ao facilitar unha maior escalabilidade e reducindo custos, Dencun fomenta a innovación e o desenvolvemento de novas aplicacións e servizos en Ethereum, impulsando así o crecemento e diversificación do ecosistema.

Retos e limitacións

A pesar dos numerosos beneficios e melloras que a actualización de Dencun trae á rede Ethereum, tamén se enfronta a unha serie de desafíos e limitacións. É fundamental recoñecer estes desafíos para comprender plenamente o impacto da actualización e as áreas que aínda necesitan atención e desenvolvemento futuro.

Retos de rendemento e centralización

Unha das preocupacións suscitadas por expertos e membros da comunidade céntrase no equilibrio entre rendemento e descentralización. Aínda que Dencun está deseñado para mellorar a escalabilidade e reducir os custos de transacción, algunhas destas melloras, especialmente nas redes de capa 2, poden levar a compromisos en termos de descentralización. Por exemplo, as solucións de capa 2 poden requirir certa medida de centralización para funcionar de forma eficiente, o que suscita dúbidas sobre a seguridade e a resistencia á censura destas plataformas.

A persistencia das altas comisións na rede principal

Outro reto importante é que, a curto prazo, as melloras introducidas por Dencun poden non aliviar substancialmente as altas taxas de gas na rede principal de Ethereum. Aínda que a actualización ten como obxectivo reducir os custos mediante unha maior eficiencia e optimización do espazo de bloques, as taxas de transacción na rede principal poden seguir sendo elevadas debido á demanda persistente e ao espazo limitado dispoñible en bloque. Isto significa que, aínda que as redes de capa 2 poden ver reducións significativas nas tarifas, os usuarios da rede central poden non ver melloras inmediatas nos custos de transacción.

Adaptación e Adopción por parte dos Usuarios

A eficacia de calquera actualización de rede depende en gran medida da súa adopción polos usuarios, desenvolvedores e outros participantes da rede. No caso de Dencun, a transición a novas prácticas e tecnoloxías, como o uso de solucións de capa 2 para obter tarifas reducidas, require un cambio de comportamento e a adopción de novos enfoques por parte da comunidade. Isto pode levar tempo e enfrontarse á resistencia debido á inercia, a falta de coñecemento ou a preferencia por solucións máis tradicionais.

Necesidade de Desenvolvemento Continuo e Optimización

Finalmente, Dencun, como calquera outra actualización significativa, non é unha solución definitiva para todos os desafíos aos que se enfronta Ethereum. A tecnoloxía Blockchain e o ecosistema da criptomoeda están en constante evolución, o que significa que xurdirán novos desafíos e limitacións. Polo tanto, é fundamental que a comunidade de Ethereum continúe colaborando no desenvolvemento e optimización da rede para garantir a súa relevancia e eficacia a longo prazo.

Comparación con outras actualizacións de rede

A actualización de Dencun na rede Ethereum é un dos varios fitos significativos na evolución en curso da cadea de bloques. Para contextualizar a súa importancia, é útil comparalo con outras actualizacións críticas que marcaron o desenvolvemento de Ethereum e outras redes blockchain. Estas comparacións non só destacan a singularidade de Dencun, senón que tamén ilustran como cada actualización contribúe ao obxectivo común de mellorar a escalabilidade, seguridade e usabilidade das plataformas blockchain.

Dencun vs Merge

A fusión representou a transición de Ethereum dun mecanismo de consenso de proba de traballo (PoW) a un mecanismo de consenso de proba de participación (PoS), un cambio fundamental con profundas implicacións para a seguridade da rede, a eficiencia enerxética e o goberno. Este cambio abriu o camiño para futuras actualizacións centradas na escalabilidade e a eficiencia, como Dencun.

Dencun, pola súa banda, céntrase especificamente na mellora da escalabilidade e na redución dos custos de transacción mediante tecnoloxías como proto-danksharding e data blobs. Mentres La Merge abordou os fundamentos do consenso na rede, Dencun constrúe nesta base para optimizar a capacidade de procesamento de transaccións e a eficiencia da rede.

Diferenzas doutros Hard Forks e actualizacións de rede

Outros forks duros de Ethereum, como Constantinopla e Istambul, introduciron unha variedade de melloras técnicas deseñadas para optimizar o rendemento da rede, mellorar a seguridade e preparar Ethereum para futuras actualizacións. Estes garfos incluíron a miúdo axustes nas tarifas de gasolina, melloras na eficiencia dos contratos intelixentes e medidas para dificultar os ataques á rede.

Dencun distínguese polo seu foco na mellora directa da escalabilidade mediante innovacións na xestión de datos e na estrutura de transaccións. A diferenza das actualizacións que se centran principalmente en axustes técnicos e de seguridade, Dencun busca abordar un dos desafíos máis críticos para a adopción xeneralizada de Ethereum: altas taxas de transacción e limitacións de capacidade.

Innovación continua en Ethereum

O historial de actualizacións en Ethereum demostra un compromiso continuo coa innovación e a mellora. Cada actualización abordou diferentes aspectos da rede, desde a seguridade e a eficiencia enerxética ata a escalabilidade e a redución de custos. Este enfoque multifacético é crucial para o desenvolvemento dunha plataforma de cadea de bloques robusta, segura e escalable que poida soportar unha ampla gama de aplicacións e servizos.

En resumo, mentres La Merge e outros hard forks sentaron as bases para unha rede máis segura e eficiente, Dencun pretende aproveitar estas melloras para afrontar o reto persistente da escalabilidade. A través desta serie de actualizacións, Ethereum segue evolucionando para satisfacer as necesidades da súa crecente comunidade de usuarios e desenvolvedores, asegurando o seu lugar como unha das principais plataformas de blockchain do mundo.

Conclusión

A actualización de Dencun marca un paso importante na evolución continua de Ethereum, que reflicte o compromiso incansable da comunidade coa innovación e a mellora da plataforma. Ao introducir melloras significativas na escalabilidade e na eficiencia das transaccións, especialmente para as redes de segunda capa, Dencun sitúase como un paso crucial cara ao futuro de Ethereum, un futuro onde as transaccións sexan máis rápidas, máis baratas e máis accesibles para unha audiencia global.

De cara ao futuro, a actualización de Dencun senta un precedente para as próximas etapas de desenvolvemento en Ethereum. Co foco agora máis que nunca na escalabilidade e a eficiencia, a comunidade de Ethereum segue explorando novas tecnoloxías e estratexias para mellorar a plataforma. Desde a investigación sobre a fragmentación e a optimización das redes de capa 2 ata a mellora continua da seguridade e da usabilidade, o camiño a seguir está cheo de posibilidades interesantes.

En definitiva, o éxito de Ethereum dependerá da súa capacidade para adaptarse, innovar e satisfacer as necesidades da súa crecente base de usuarios. A actualización de Dencun é un poderoso recordatorio do que é posible cando unha comunidade dedicada traballa en conxunto para lograr un obxectivo común. A medida que Ethereum avanza no seu próximo capítulo, a colaboración, a innovación e a dedicación da súa comunidade serán máis importantes que nunca.

En definitiva, Dencun non é só unha actualización; é un testemuño da resistencia, innovación e espírito comunitario que foron fundamentais para o éxito de Ethereum ata agora. A medida que a plataforma siga evolucionando, estas calidades serán cruciais para superar os retos futuros e aproveitar as oportunidades que agardan no horizonte do desenvolvemento da cadea de bloques.

O investimento en activos criptográficos non está regulado, pode non ser axeitado para investimentos minoristas e pode perderse a cantidade total investida. É importante ler e comprender os riscos deste investimento que se explican en detalle

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?