Skip links

Optimistic Rollups: o futuro das dApps

1,87 USD

7.87%

Na cadea de bloques, a escalabilidade segue sendo un dos retos máis críticos aos que se enfrontan redes como Ethereum. Unha das solucións emerxentes a este problema é Optimistic Rollups, unha tecnoloxía de segunda capa que promete mellorar a capacidade de procesamento sen comprometer a seguridade nin a descentralización. Este artigo ofrece unha exploración detallada de como funcionan os Optimistic Rollups, os seus beneficios, limitacións e como se comparan con outras solucións de escalado. Tamén veremos exemplos de implementacións actuais e avaliaremos o impacto potencial desta tecnoloxía no futuro das aplicacións descentralizadas.

Que son os Optimistic Rollups?

Os Optimistic Rollups son unha solución de escalado de segunda capa deseñada para aumentar a capacidade de procesamento de transaccións das cadeas de bloques sen comprometer a seguridade. Funcionan xestionando transaccións fóra da cadea principal (mainnet) e, posteriormente, enviando un resumo destas transaccións á cadea de bloques. A premisa fundamental de Optimistic Rollups é que as transaccións asúmense válidas por defecto, a non ser que se demostre o contrario; de aí o termo “optimista”.

O concepto de Optimistic Rollups foi desenvolvido como parte dos esforzos en curso para abordar os problemas de escalabilidade de Ethereum, a segunda cadea de bloques máis grande e máis utilizada no mundo das criptomoedas. Ethereum, como moitas outras cadeas de bloques, enfróntase a importantes desafíos debido á súa capacidade limitada para procesar transaccións, o que resulta en longos tempos de espera e altas tarifas durante períodos de alta demanda.

Os Optimistic Rollups foron propostos inicialmente pola comunidade Ethereum como unha forma de aliviar estes problemas procesando as transaccións de forma máis eficiente. A diferenza doutras solucións que requiren cambios na capa base da cadea de bloques, Optimistic Rollups operan nunha segunda capa, o que facilita a súa implementación e adopción sen alterar a infraestrutura de rede existente.

Desde a súa conceptualización, varios proxectos adoptaron e adaptaron esta tecnoloxía para crear sistemas máis robustos e eficientes. Entre elas, destacan solucións como Optimism e Arbitrum, que se mostraron prometedoras na mellora da capacidade de transacción e na redución de custos para os usuarios.

Como funcionan os rollups optimistas

Conceptos básicos da tecnoloxía blockchain

Antes de afondar nos detalles de Optimistic Rollups, é esencial comprender algúns conceptos básicos da tecnoloxía blockchain. Unha cadea de bloques é unha lista crecente de rexistros, chamados bloques, que están interconectados e protexidos mediante a criptografía. Cada bloque contén un punteiro criptográfico ao bloque anterior, unha marca de tempo e datos de transacción. A natureza descentralizada da cadea de bloques permítelle funcionar como un libro de contas distribuído, que é transparente e resistente á manipulación de datos.

Como funcionan os rollups optimistas

Optimistic Rollups aproveita o concepto de procesamento de transaccións fóra da cadea para mellorar a escalabilidade. Esencialmente, agrupan centos de transaccións nun único lote e executan estas transaccións fóra da cadea principal nun ambiente coñecido como cadea de acumulación. Unha vez procesadas, en lugar de volver publicar todas as transaccións individuais na cadea principal, Optimistic Rollups simplemente envía un resumo ou o estado final destas transaccións. Isto faise a través dunha proba chamada “raíz de estado”, que se publica na cadea de bloques principal.

O “optimismo” destes rollups provén do seu suposto fundamental: todas as transaccións procesadas na cadea de rollups son válidas a non ser que se demostre o contrario. Isto significa que cada transacción non se verifica individualmente en tempo real. En cambio, hai un período durante o cal as transaccións poden ser “impugnadas” ou impugnadas polos observadores se se cre que conteñen erros ou son fraudulentas.

Comparación con outros métodos de escalado

Para contextualizar o funcionamento dos Optimistic Rollups, é útil comparalos con outras técnicas de escalado. Por exemplo, as solucións de escalado de primeira capa intentan aumentar a capacidade da cadea base modificando os seus fundamentos (como aumentar o tamaño do bloque ou acurtar o tempo entre bloques). Por outra banda, outros métodos de segunda capa, como Lightning Networks ou State Channels, facilitan as transaccións fóra da cadea principal, pero requiren configuración e bloqueos bilaterais que poden complicar o seu uso e adopción xeneralizados.

Os Optimistic Rollups son significativamente diferentes porque non requiren que os participantes estean en liña constantemente e poden xestionar unha gama máis ampla de aplicacións descentralizadas, polo que son especialmente axeitados para redes con alta demanda de transaccións, como Ethereum.

Vantaxes e retos dos rollups optimistas

Escalabilidade mellorada

Un dos principais beneficios de Optimistic Rollups é a súa capacidade para mellorar significativamente a escalabilidade das cadeas de bloques. Ao procesar transaccións fóra da cadea principal e despois consolidalas nun único estado para rexistrarse na cadea de bloques, Optimistic Rollups pode xestionar un volume de transaccións moito maior en comparación co procesamento directamente na cadea principal. Isto é especialmente relevante para Ethereum, onde a conxestión da rede e as altas taxas de gas foron problemas persistentes. Con Optimistic Rollups, a rede pode soportar un maior número de transaccións por segundo (TPS), facilitando a conxestión e habilitando un ecosistema máis amplo de aplicacións descentralizadas (dApps) que poden funcionar de forma eficiente.

Custos reducidos en comparación coas operacións da cadea principal

As taxas de gas asociadas ás transaccións en Ethereum poden ser prohibitivas, especialmente durante períodos de alta demanda. Os Optimistic Rollups reducen significativamente estas taxas ao diminuír a carga na cadea principal. Dado que só se require enviar e verificar un resumo do estado das transaccións procesadas, en lugar de cada transacción individualmente, os custos asociados ás taxas de gas redúcense moito. Isto fai que as dApps e os contratos intelixentes sexan máis accesibles e accesibles para os usuarios, impulsando a adopción e a innovación no espazo.

Aumento da velocidade de transacción

Ademais da redución de custos, os Rollups Optimistic tamén contribúen a aumentar a velocidade de procesamento das transaccións. Ao xestionar transaccións nunha cadea secundaria e consolidar despois os resultados, redúcese o tempo necesario para que as transaccións se confirmen na rede principal. Isto resulta en tempos de espera máis curtos para os usuarios e nunha experiencia máis fluida ao interactuar con aplicacións que operan con esta tecnoloxía.

Retos e limitacións

A pesar das súas moitas vantaxes, os Optimistic Rollups non están exentos de retos. Un dos máis significativos é o “período de impugnación”, que é o tempo que debe transcorrer para que as transaccións sexan definitivamente aceptadas na cadea principal, permitindo impugnalas se hai sospeitas de erros ou fraudes. Este período pode variar, pero xeralmente dura unha semana ou máis, o que pode producir unha dispoñibilidade de fondos menos inmediata en comparación coas transaccións directas na cadea principal.

Outro reto son os riscos de seguridade. Aínda que os Optimistic Rollups son xeralmente seguros, o modelo baseado na confianza pode ser susceptible a certos tipos de ataques se non se manexa correctamente. Por exemplo, un operador malicioso podería tentar aproveitar o período de desafío para validar transaccións fraudulentas.

Finalmente, as limitacións técnicas como a complexidade da implementación e a necesidade de infraestrutura adicional para soportar a cadea de acumulación tamén poden representar barreiras para algúns desenvolvedores e proxectos.

Implementacións actuais

Os Optimistic Rollups foron implementados e explorados por varios proxectos dentro da comunidade Ethereum e máis aló, cada un cos seus propios enfoques e adaptacións da tecnoloxía. A continuación móstranse algúns dos exemplos máis notables e o seu impacto no ecosistema blockchain.

Exemplos de proxectos que utilizan Optimistic Rollups

 • Optimism: É un dos proxectos pioneiros na implantación de Optimistic Rollups. O optimismo céntrase en mellorar a escalabilidade de Ethereum reducindo os custos do gas e aumentando as velocidades de transacción sen comprometer a seguridade descentralizada. A súa rede atraeu numerosas aplicacións descentralizadas e serviu como campo de probas vital para esta tecnoloxía.
 • Arbitrum: outro xogador importante no espazo de acumulación, Arbitrum ofrece unha solución que che permite executar contratos intelixentes de Ethereum a escala e con custos máis baixos. Arbitrum distínguese polo seu foco en optimizar a experiencia dos desenvolvedores e a compatibilidade total coas ferramentas existentes de Ethereum, o que facilita aos desenvolvedores a migración e a escala das súas dApps.
 • Bobanetwork: aínda que menos coñecido que os anteriores, Bobanetwork é outro exemplo de implementación de Optimistic Rollups. Céntrase en ofrecer solucións de escalado compatibles cos estándares actuais de Ethereum e ofrece funcións únicas deseñadas para mellorar a experiencia do usuario final.

Estatísticas de rendemento e adopción

As estatísticas destes proxectos mostran un aumento constante da adopción e do rendemento. Por exemplo, Optimism procesou millóns de transaccións desde o seu lanzamento, demostrando unha redución significativa das taxas de gas en comparación coa cadea principal de Ethereum. Isto non só beneficiou aos usuarios finais, senón que tamén animou a máis desenvolvedores a considerar Optimistic Rollups como unha solución viable para as súas aplicacións.

Futuro das implantacións e desenvolvementos previstos

O futuro de Optimistic Rollups parece prometedor. Coa evolución continua de Ethereum cara a Ethereum 2.0 e o crecente interese polas solucións de escalabilidade de segunda capa, espérase que máis proxectos adopten e adapten esta tecnoloxía. Ademais, os desenvolvementos en curso en áreas como a mellora do período de desafío e a optimización da verificación de transaccións prometen facer que Optimistic Rollups sexa aínda máis eficiente e seguro.

Impacto na industria Blockchain

Optimistic Rollups está a transformar a industria da cadea de bloques ao abordar un dos desafíos máis importantes aos que se enfrontan as cadeas de bloques modernas: a escalabilidade. A súa implementación non só afecta á eficiencia técnica e á economía das transaccións, senón tamén á adopción xeneralizada da tecnoloxía blockchain. A continuación, exploramos como os Optimistic Rollups están cambiando o panorama de Ethereum e outras cadeas de bloques, e como a comunidade e os desenvolvedores están reaccionando a estas innovacións.

Como os Optimistic Rollups están cambiando o panorama de Ethereum e outras cadeas de bloques

 1. Alta capacidade de procesamento de transaccións: Con Optimistic Rollups, Ethereum pode procesar un número significativamente maior de transaccións. Isto é crucial para aplicacións que requiren unha alta frecuencia de transaccións, como xogos en cadea de bloques, mercados de tokens non funxibles (NFT) e plataformas de financiamento descentralizado (DeFi). Ao mellorar a escalabilidade, Ethereum pode albergar un ecosistema de dApps máis grande e activo.
 2. Reducir custos e aumentar a accesibilidade: Os custos de transacción reducidos fan que a tecnoloxía blockchain sexa máis accesible para un público máis amplo. Isto é especialmente importante para os usuarios de economías emerxentes ou para aplicacións que manexan transaccións de menor valor, onde as taxas elevadas poden ser un obstáculo importante.
 3. Innovación nos deseños de protocolo e goberno: Optimistic Rollups estimula a innovación no deseño de protocolos e modelos de goberno. Ao aliviar a carga da cadea principal, permiten un maior espazo para experimentar con novos tipos de aplicacións e modelos de interacción dos usuarios, o que podería levar a formas máis sofisticadas e eficientes de goberno descentralizado.

Reaccións da comunidade e adaptación dos desenvolvedores

A adopción de Optimistic Rollups foi xeralmente positiva na comunidade de desenvolvedores, especialmente entre aqueles que buscan solucións de escalabilidade sen comprometer a descentralización e a seguridade. Os desenvolvedores aprecian a compatibilidade de Optimistic Rollups co contorno de desenvolvemento de Ethereum existente, o que facilita a migración de dApps existentes a esta nova capa sen necesidade de redeseñar completamente as súas aplicacións.

Ademais, a comunidade de Ethereum mostrou un interese crecente en contribuír ao desenvolvemento e optimización de Optimistic Rollups. Isto reflíctese no crecente número de contribucións a proxectos de código aberto relacionados, discusións en foros de desenvolvemento e participación en probas e despregamentos destes sistemas.

O impacto de Optimistic Rollups na industria da cadea de bloques é profundo e multifacético. Ao mellorar a escalabilidade, reducir custos e permitir unha maior innovación, esta tecnoloxía non só está a axudar a Ethereum a superar algúns dos seus desafíos máis críticos, senón que tamén está sentando un precedente para outras cadeas de bloques que se enfrontan a problemas similares. A medida que a tecnoloxía madura e se optimiza aínda máis, é probable que a súa influencia se estenda aínda máis, redefinindo potencialmente o que é posible no mundo das aplicacións descentralizadas e da infraestrutura blockchain.

Comparación con outras solucións de escalado

Os Optimistic Rollups son só unha das moitas solucións de escalado dispoñibles para mellorar a capacidade das cadeas de bloques. Comparándoos con outras tecnoloxías, é posible comprender mellor as súas fortalezas e limitacións relativas. Neste segmento, exploraremos como se comparan os Optimistic Rollups con outras solucións populares, como ZK-Rollups e Sidechains, destacando as súas principais diferenzas e aplicacións preferidas.

Rollups optimistas vs. ZK-Rolls

Método de verificación:

 • Rollups optimistas: Asume que as transaccións son válidas a menos que se imputen durante o período de impugnación. Isto reduce a carga computacional inmediata pero introduce latencia na realización das transaccións.
 • ZK-Rolls: Usan probas de coñecemento cero para validar transaccións fóra da cadea principal. Estas probas proporcionan unha verificación inmediata e matemáticamente segura sen necesidade dun período de desafío.

Velocidade e finalidade das transaccións:

 • Acumulacións optimistas : poden sufrir atrasos debido ao período de desafío, o que pode ser un inconveniente para as aplicacións que requiren unha finalidade inmediata.
 • ZK-Rollups : ofrecen unha finalidade case instantánea das transaccións unha vez verificada a proba, o que é ideal para aplicacións que necesitan confirmacións rápidas.

Complexidade e desenvolvemento:

 • Optimistic Rollups : xeralmente son máis sinxelos de implementar e son máis compatibles co código existente de Ethereum, o que facilita a migración das aplicacións existentes.
 • ZK-Rollups : requiren coñecementos máis especializados en criptografía e poden ser máis complexos de desenvolver, aínda que avanzan rapidamente en canto a ferramentas e soporte.

Rollups optimistas vs. Cadenas laterais

Seguridade e descentralización:

 • Rollups optimistas : manteñen un alto nivel de seguridade e descentralización porque confían na seguridade da cadea principal de Ethereum para a resolución de disputas e a finalidade da transacción.
 • Cadenas laterais: Poden ter distintos niveis de seguridade e descentralización, dependendo do seu deseño específico e do mecanismo de consenso utilizado. Isto pode facelos menos seguros que a cadea principal.

Interoperabilidade:

 • Optimistic Rollups : están estreitamente integrados coa cadea principal de Ethereum, facilitando a interoperabilidade con outras dApps e servizos en Ethereum.
 • Sidechains : aínda que tamén poden ser interoperables, moitas veces requiren pontes e mecanismos adicionais para transferir activos entre a cadea principal e a cadea lateral, o que pode introducir vulnerabilidades e fricción.

Casos de uso e aplicacións:

 • Rollups optimistas : son ideais para aplicacións que requiren a seguridade e as capacidades de Ethereum pero necesitan maior escalabilidade e menores custos de transacción.
 • Sidechains : Son útiles para a experimentación e os casos de uso que poden tolerar un modelo de seguridade lixeiramente reducido a cambio dunha maior personalización e control dos recursos da cadea.

Conclusións

Os Optimistic Rollups representan unha solución poderosa e prometedora para algúns dos desafíos máis persistentes do mundo da cadea de bloques, como a escalabilidade e os altos custos de transacción. Ao longo deste artigo, exploramos como funcionan os Optimistic Rollups, as súas vantaxes, desafíos e como se comparan con outras solucións de escalado. Agora, resumiremos os puntos clave e analizaremos as perspectivas futuras desta tecnoloxía.

Resumo dos puntos clave

 1. Escalabilidade mellorada: Optimistic Rollups permiten procesar un gran número de transaccións fóra da cadea principal, consolidando os resultados nun único compromiso coa cadea de bloques. Isto alivia significativamente a carga da cadea principal e permite maiores volumes de transaccións, o que é crucial para a adopción masiva de aplicacións descentralizadas.
 2. Redución de custos : ao reducir a cantidade de datos que se deben procesar e almacenar na cadea principal, Optimistic Rollups reducen as tarifas de gas, facendo que as transaccións sexan máis accesibles para un maior número de usuarios.
 3. Adopción e desenvolvemento : a medida que máis proxectos implementan Optimistic Rollups, máis desenvolvedores se familiarizan con esta tecnoloxía, impulsando a innovación e a creación de novas aplicacións que poderían non ser viables antes debido ás limitacións da cadea principal.
 4. Retos e limitacións: A pesar das súas vantaxes, os Optimistic Rollups afrontan retos como o período de desafío, a complexidade da implementación e os posibles riscos de seguridade. Estes aspectos son áreas clave para continuar a investigación e o desenvolvemento.

Perspectivas futuras de Optimistic Rollups na tecnoloxía blockchain

A evolución continua de Optimistic Rollups é crucial para o seu éxito a longo prazo. Probablemente, os desenvolvementos futuros centraranse en mellorar a eficiencia do proceso de desafío, reducir aínda máis as taxas e os tempos de espera e reforzar as medidas de seguridade para evitar abusos e ataques.

Ademais, a integración con outras solucións de escalado e tecnoloxías emerxentes podería proporcionar sinerxías que melloren aínda máis a capacidade e a eficiencia das cadeas de bloques. Por exemplo, a combinación de Optimistic Rollups con ZK-Rollups pode ofrecer un equilibrio entre a realización rápida de transaccións e custos reducidos, aproveitando os puntos fortes de ambas tecnoloxías.

Finalmente, a crecente comunidade de desenvolvedores e a adopción de grandes proxectos blockchain suxiren que Optimistic Rollups terá un papel importante na futura infraestrutura blockchain. A medida que o espazo evolucione, a capacidade de adaptación e mellora será fundamental para aqueles que están á vangarda desta tecnoloxía.

O investimento en activos criptográficos non está regulado, pode non ser axeitado para investimentos minoristas e pode perderse a cantidade total investida. É importante ler e comprender os riscos deste investimento que se explican en detalle

Contáctanos
Contáctanos
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?